İkiz Açık

İkiz açık kısaca kamu gelir ve gider dengesi ile cari dengenin ikisininde açık vermesi durumudur.Bu durumda hem devlet bütçesi (devlet gelirleri- devlet giderleri) açık verir yani giderler gelirlerden çok olur hemde cari denge (İhracat-İthalat) ithalat lehine olur bu da cari açık olarak karşımıza çıkar.

Bunu daha basit şekilde anlatmak için milli gelir dengesi dediğimiz durumu formalize etmemiz durumu daha anlaşılır kılacaktır.

T:Vergi gelirleri
G:Kamu Harcamaları
X:İhracat
M:İthalat
S:Özel Kesim Tasarrufları
I:Özel Kesim Yatırımları

Milli Gelir Dengesi 


(T-G)+(S-I)=(X-M)


Şimdi bu durumu analiz edersek formül bize şunu anlatıyor: Kamu kesimi dengesi ile özel kesim tasarruf-yatırım dengesi bize cari dengeyi verir.Bir başka anlatımla eğer kamu bütçesi açık verirse ve özel kesim tasarruf-yatırım dengesi fazla vermezse cari dengenin de açık verme eğilimine gireceğini anlatır.Bir bakıma cari dengenin iç denge ile ilişkili olduğunu gösterir.


İkiz açık durumunun oluştuğu durumlar oldukça kötü durumlardır çünkü bu tarz olaylarda hem devlet bütçesi açık verdiğinden iç borçlanma yani TL ile borç bulmak gerekirken hem de cari denge açık verdiğinden dış borçlanma ihtiyacı artmaktadır.İkiz açığın daha az korkulacak yanı ikiz açık durumunda bütçe dengesi veya cari dengenin ikisinin ya da herhangi birinin eğiliminin azalışa doğru dönmesidir.Böylece iç ya da dış finansman ihtiyacı azalacaktır.


İşin tehlikeli yanına somut bir örnek vermek gerekirse,Yunanistan bu örneğe tamamen uygundur ve ikiz açığın ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu görmemizi sağlar.İkiz açığı azaltmanın yolu formülde de görüldüğü gibi tasarrufların(S) yatırımlardan(I) daha fazla olması ve özel kesim dengesinin fazla vermesinden geçer.Bu ise iç talebi kısacağından büyümeden feragat etmek demektir hatta negatif büyüme (resesyon) bile demek olabilir.


Saygılarımla...

0 yorum:

Yorum Gönder